Vedtægter for Hasle Turist- og Erhvervsforening

Vedtægter

Vedtægter for Hasle Turist- og Erhvervsforening

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Hasle turist- og Erhvervsforening.

Foreningens hjemsted er Hasle, Bornholms Regionskommune.

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at virke for fremme af turisme, handel, håndværk, industri og øvrige erhverv.

Aktiviteter skal ske i størst muligt samarbejde med Bornholms Regionskommune samt lokale og regionale organisationer.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer af foreningen optages virksomheder, enkeltpersoner, organisationer og institutioner.

Enhver optagelse i foreningen skal godkendes af bestyrelsen. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden inden regnskabsårets begyndelse.

Bestyrelsen kan, under appel til generalforsamlingen, ekskludere et medlem, der handler til skade for foreningen.

 § 4. Generalforsamlinger

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal, skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen. På den årlige generalforsamling skal følgende foretages:

  • Valg af dirigent.
  • Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og budget til orientering.
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • Fastlæggelse af medlemskontingent.
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. Medlemsforslag skal tilstilles formanden skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  • Eventuelt.

I generalforsamlingen kan alle medlemmer deltage. Hvert medlemskab har en stemme. Alle afgørelser afgøres ved almindelig stemmeflertal bortset fra de i § 8 nævnte tilfælde. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde det nødvendigt, når mindst fem medlemmer fremsender motiveret anmodning herom eller på begæring af  foreningens revisorer. Indkaldelse skal ske senest 30 dage efter anmodning eller begæring er modtaget.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der vælges på den årlige generalforsamling for 2 år af gangen. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. I lige kalenderår er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige kalenderår er 4 medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter til bestyrelsen, der vælges for en toårig periode, afgår på skift. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningen og dens anliggender. Bestyrelsesmøder afholdes regelmæssigt. Indkaldelse sker på foranledning af formanden eller når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Til disse opgaver kan udpeges medlemmer udenfor bestyrelsens kreds.

§ 6. Tegningsregler og hæftelser

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

§ 7. Regnskab og kontingent

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for et år ad gangen.

§ 8. Ændringer af vedtægter og foreningens opløsning

Til ændring af vedtægterne og beslutning om opløsning af foreningen kræves , at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og at mindst 2/3 stemmer for vedtagelse. Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er mødt, men 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indvarsles snarest en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved almindelig stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.

Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler, idet midlerne dog skal anvendes til generelle turist- og erhvervsfremmende aktiviteter i Bornholms Regionskommune.

I perioden frem til 31. marts 1999 kan vedtægterne ikke ændres uden godkendelse af Erhvervsministeriets Erhvervsfremme Styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlinger den 17. marts og 25. april 1996.

På generalforsamling den. 29. marts 2010 er Hasle Kommune ændret til Bornholms Regionskommune.